Chrzest Pański

Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, Троическое явися поклонение: Родителев бо глас свидетельствоваше Тебе, возлюбленнаго Тя Сына именуя: и Дух в виде голубине извествоваше словесе утверждение: явлейся, Христе Боже, и мир просвещай, слава Тебе.

Wo Iordanie kreszczajuszczusia Tiebie, Hospodi, Trojczeskoje jawisia pokłonienije: Roditieliew bo hłas swidietielstwowasze Tiebie, wozlubliennaho Tia Syna imienuja, i Duch w widie hołubinie, izwiestwowasze słowiesie utwierżdienije: jawliejsia, Christie Boże, i mir proświeszczej, sława Tiebie.

Gdy w Jordanie Chrzciłeś się o Panie, objawiło się Trójcy uwielbienie, bowiem głos Ojca zaświadczył o Tobie nazywając Cię Synem Umiłowanym, zaś Duch Święty w postaci gołębicy był tych słów potwierdzeniem. Chwała Tobie Chryste Boże, Któryś się objawił, by nauczać świat.

Акафист Богоявлению Господню

Co warto przeczytać dorosłym i dzieciom

 

 


Witrynę umieszczono na serwerze www.sidcom.pl
za co serdecznie dziękujemy Panu Dariuszowi Michalukowi.